RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie HONIA

Miejscowość: Skarszewy, dnia: 25.05.2018r.

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
Firmy: PPUH HONIA Maciej Mostowy
Kod: 83-250, Miejscowość: Skarszewy
Ulica: Rzemieślnicza 3
Telefon: + 48 (58) 586 03 35
E-mail: honia @honia.pl

Informuję, iż:
a) Inspektorem Ochrony Danych w firmie: HONIA,
jest Pan/Pani: Maciej Mostowy,
telefon kontaktowy: + 48 (58) 586 03 35,
e-mail kontaktowy: honia @honia.pl,
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy HONIA w Skarszewach;
b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy HONIA, a w szczególności*:
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

– w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*

– ze źródeł publicznie dostępnych;*

i obejmują:

– imię i nazwisko;*

– nazwę firmy;*

– dane teleadresowe;*

– informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy HONIA;

– podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy HONIA;

– instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.